CLO HELP CENTER

有什么能为您效劳的吗?

显示/隐藏纽扣

关注

目的

显示或隐藏所有的纽扣和扣眼。


访问路径

3D服装窗口 ▶ 3D服装显示 (鼠标停留) ▶   显示纽扣


操作

  1. 请按以下步骤操作:

    3D服装窗口 ▶ 3D服装显示 (鼠标停留) ▶   显示纽扣

    → 所有纽扣和扣眼会被隐藏。

  2. 请再一次按以下步骤操作。
    3D服装窗口 ▶ 3D服装显示 (鼠标停留) ▶   显示纽扣                                                                              
    → 所有纽扣和扣眼会显现。
这篇文章有帮助吗?
0 人中有 0 人觉得有帮助

评论

登录写评论。